+90(212) 240 34 16
·
info@adnhukuk.com
Pazartesi - Cuma 09:00-18:00
·
Alanında Uzman
Hukuk Bürosu
Başarılı
ve Güçlü
Güvenilir
ve Tecrübeli
İletişim

Gizlilik Politakası

ADN HUKUK BÜROSU KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK)’nun 10.maddesi gereğince hazırlanmıştır.

ADN Hukuk Bürosu (“ADN”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. ADN olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, hukuk büromuz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. İşbu Gizlilik Politikası ile tarafınıza kişisel verilerinizin tarafımızca hangi amaçlarla işleneceği, kimlere aktarılacağı, kişisel veri toplama yöntemimiz ve bu verileri işlememizin hukuki dayanağı ile KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklara ilişkin bilgi verilmektedir.

Kişisel verileriniz, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ADN tarafından KVKK’de yer alan veri işleme tanımına uygun olarak elde edilebilecek, kaydedilebilecek, depo ve muhafaza edilebilecek, yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere KVKK ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan usul ve ilkeler doğrultusunda aktarılabilecektir.

a. Hukuk Büromuzla Paylaşılan Durumlarda veya Otomatik Yöntemlerle ADN Tarafından Veri Sorumlusu Sıfatıyla Web Sitemizde İşlenen Kişisel Veriler  

              Herhangi bir kişisel veriyi bizimle paylaşmadan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ancak, bazı durumlarda, bizimle bazı kişisel bilgileri paylaşmanız istenebilir.

             ADN’nin açık pozisyonlarında görev almak için başvuran adaylara ait aşağıdaki kişisel veriler, bu web sitesinde Hukuk Büromuz tarafından Veri Sorumlusu olarak işlenebilir;

Temel Kişisel Bilgiler: Ad-soyad, unvan, e-posta adresi, cep telefonu numarası, mesleği, özgeçmişlerinizde paylaştığınız fotoğraflar,

Davranışsal Veriler: Hobi ve ilgili alanları (özgeçmişlerinde belirtilen kapsamla sınırlı olarak),

Eğitim Bilgileri: Eğitim ve staj bilgileri, mesleki kalifikasyonları, bildikleri yabancı diller (özgeçmişlerinde belirtilen kapsamla sınırlı olarak),

Başvuruyla İlgili Temel Bilgiler: özgeçmişinizdeki bilgiler (özel nitelikli kişisel veri oluşturabilecek şekilde üyelikler veya ilgi alanı bilgileri içerebilir), transkriptler ve istihdam referansları, başvuru yapmakta olduğunuz pozisyonlar, iş başvurunuz ve ilgili belgeler/iletişimler, kapak yazıları, mülakatlardan ve telefon aramalarından gelen bilgiler, ücret/sosyal yardım istekleri, yer değiştirme bilgileri gibi), referans olarak göstermiş olduğunuz kişiler hakkında bilgiler (adları, iletişim bilgileri, işveren ve iş pozisyonları dâhil), işe alım değerlendirmesi sürecinde kendi isteğiniz ile sağladığınız her türlü bilgiler gibi kişisel veriler işlenmektedir.

Özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rızası(ları)nın alınması ilgili kişisel verileri işleyen ve tarafımıza aktaran çalışan adayının sorumluluğundadır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği

ADN tarafından işlenen kişisel verileriniz, hukuk büromuzun her türlü insan kaynağı faaliyetinin tasarlanması ve yürütülmesi, personel alma ve işe alma süreçlerinin yönetilmesi ve iyileştirilmesi, gerekli yetkinlikte personel istihdam etmek suretiyle hukuk büromuzun ticari faaliyetlerinin yürütülmesi ve ADN’nin meşru menfaatlerinin korunması amaçlarıyla işlenmektedir.

b. Veri İşlemenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Veri İşlemenin Yöntemi: Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenebilir.

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi: KVKK uyarınca yukarıda açıklanan kişisel verileri toplamamızın ve işlememizin yasal temeli söz konusu kişisel verilere ve veri işleme amacımıza göre değişiklik göstermektedir. Kişisel verileriniz, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıdaki hukuki sebeplere istinaden işlenecektir:

 • ADN’nin açık pozisyonlarında istihdam etmek için uygun bulunması durumunda iş başvurusunda bulunan aday ile iş sözleşmesi imzalanması ve bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli adımları atmak (KVKK m. 5/2/(c)),
 • Hukuk büromuzun açık pozisyonlarında istihdam etmek üzere iş başvurusunda bulunan adaylar tarafından açık rıza verilmesi (KVKK m. 5/1),
 • Veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeksizin, hukuk büromuzun meşru menfaatlerini korumak için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m. 5/2/e)
 • Adaylara ait özel nitelikli kişisel veriler ise KVKK m.6/2 hükmü doğrultusunda veri sahiplerinin, hukuk büromuz tarafından verilerinin işlenmesine açık rıza vermiş olmaları halinde ya da KVKK m. 6/3 hükmü uyarınca özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde işlenebilecektir.

c. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

d. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel verilerinizin ADN tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; KVKK’nin 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Veri sahibi olarak kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili talep ve şikayetlerinizi info@adnhukuk.com adresi üzerinden e-posta ile tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz talep ve şikayetleriniz ile ilgili olarak KVKK m. 13 hükmünde belirtilen en geç 30 günlük süre içinde işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hali saklı kalmak kaydıyla, ücretsiz olarak tarafınıza dönüş yapılacaktır.